موجود
 • واکسینه کردن نشا برای شروع رشد  ایمن وسالم
 • بی همتا در کنترل بیماریهای قارچی
 •  کنترل کامل بیماری های خاکزاد
 • اطمینان برای تولید محصوالت سالم
 • آغاز رشد قدرتمند با ریشه هایی قوی
 • موثر در تمام شرایط
مقایسه
دسته بند‌ی:

توضیحات

یونیفـرم قـارچ کشـی اسـت سیسـتمیک کـه طیـف وسـیعی از بیماریهـای خاکـزی ماننـد پیتیـوم ، فیتوفتـرا . فوزاریـوم و رایزوکتونیـا را در بسـیاری از کشـتها ی گلخانـه و جالیـز کنتـرل مـی کنـد . یونیفــرم حــاوی دو مــاده موثــر مفنوکســام بــه میــزان ۱۲۴ گــرم و آزوکســی اســتروبین بــه میــزان ۳۲۲ گـرم در لیتـر مـی باشـد. یونیفـرم از اولیـن مرحلـه رشـد گیـاه از طریـق ریشـه چـه و سـاقه چـه جـذب شـده و هماننـد واکسـینه کـردن گیـاه رشـدی، ایمـن و سـالم بـرای مـدت طوالنـی را در گیـاه تضمیـن مـی کنـد . یونیفـرم بـا دارا بـودن خاصیـت سیسـتمیک ازنفـوذ و رشـد میسـیلیومهای قارچ بـه بافـت گیـاه جلوگیـری مـی کنـد. یونیفـرم طیـف وسـیع بیمارگرهـای گـروه امیسـت راکنتـرل می نمایـد کنتـرل موثـر و طوالنـی مـدت یونیفـرم تضمیـن کننـده سـودآوری شـما خواهـد بـود .

زمان و نحوه ی مصرف:

 محصول بیماری میزان مصرف زمان و فواصل سمپاشی
خیار گلخانه ای پیتیوم و فاتیوفتورا ۵.۱ – ۲ لیتر در هزار لیتر آب ازطریق استفاده در پای ریشه ۱ تا ۳ روز پس از انتقال

نکات مهم:

 • برچسب سم را بادقت مطالعه کنید .
 • نکات ایمنی را رعایت نمایید
 • تجهیزات سمپاشی را قبل از استفاده تنظیم نمایید .
 • از تجهیزات ایمنی و لباس مخصوص سمپاشی استفاده کنید
 • پس از سمپاشی دست ها، صورت و نواحی در معرض سم را به خوبی بشویید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یونیفرم-سم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *